Obec Bellova Ves

Kontakty

Obecný úrad, Bellova Ves 75, 930 52

tel.: 031/ 5587126

email: obecbellova@gmail.com

IČO: 00800180

DIČ: 2021169139

VUB, a.s. : č. ú.: 925026122/0200

IBAN: SK36 0200 0000 0009 2502 6122

 

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontakt: zobellovaves@gmail.com